gototopgototop
Štampa

 

  ПОДРШКА ДЕЦИ МИГРАНТИМА

 

 

У склопу реализације пројекта "Јачање система социјалне заштите у Србији - обезбеђење подршке деци мигрантима/избеглицама у екстремном ризику"  Удружење покреће WEB страницу намењену актерима из јавног и цивилног сектора који директно пружају услуге деци и младима мигрантима/избеглицама који бораве на територији Републике Србије.

НВО и Центри за социјални рад и установе за смештај деце и младих миграната/избеглица, као и други релевантни актери  могу на мејл Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli   формулисати питања и нејaсноће  у организовању заштите деце миграната  и упутити их експертском тиму Удружења које ће дати писану препоруку у поступању, у односу на конкретан случај или у односу на неке начелне, принципијaлне дилеме и изазове рада са мигрантском популацијом.

Отворена питања и дилеме као и неки одговори на постављена питања биће доступна укупној стручној јавности  у циљу унапређења и уједначавања поступања у пружању услуга деци мигрантима/избеглицама.

 

 

ВАЖНА НОРМАТИВНА АКТА И СТРУЧНА УПУТСТВА

 

pdf-321   Закон о азилу

 

pdf-321   Стандардне оперативне процедуре

 

pdf-321   Инструкција...

 

pdf-321   Закон о управљању миграцијама

 

pdf-321   Заштита деце миграната у Србији – искуства и препоруке

 

 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗ ПРАКСЕ

 

 

1. Захтев НВО упућен ЦСР (прослеђено експертском тиму Удружења)

 

С тим у вези вам се обраћамо ради интревенисања у случају породице(мајка и две девојчице) ., пореклом из мигрантских подручја, која је на наше програме упућена  зато што су трпеле насиље од стране мужа, односно оца . Током њиховог боравка у Србији вршено је насиље на јавном месту где је интервенисала полиција физичким раздвајањем, а Удружење грађана  је од тада радило на пружању подршке укључивањем мајке и ћерки у програме  које водимо. Породица се раздвојила на захтев мајке, статус им је регулисан јер су у процесу тражења азила а УНХЦР ради на њиховом премештају у Западну Европу.Супружници су се од радвајања једном срели и то случајно  током поступка регистрације.. Он притом није био насилан, али је рекао је да их чека у Србији и да неће отићи без њих. Од других организација и инсититуација тражио је адресу како би нашао своју супругу. Како она до сада није била спремна, јер је била у страху и бојала се његове одмазде, сада је успела да превазиђе ту акутну фазу и спремна је да се сретне са мужем али у конторлисаним условима, као и да он виђа децу.
С тим у вези вас молимо за помоћ и подршку и нудимо вам наше ресурсе у виду преводилаца али и све друге неопходне за посредовање у овој ствари.  Такође вас молимо да се састанци са оцем обављају у просторијама вашег Центра за социјални рад или на неком трећем месту али уз ваше присуство и посредовање.
 Како бисмо спречили даље насиље и исхитрене поступке неопходно је што пре деловати по овом питању за шта вам стојимо све време на располагању

 

ОДГОВОР ЕКСПЕРТСКОГ ТИМА (упућено ЦСР):
 
С обзиром да је жртва насиља у породици исказала недвосмислен став да жели да контактира са својим супругом, као и да је поднела захтев за добијање азила у РС, стручњаци органа старатељства који  је надлежан на територији где жртва има боравиште  треба да обаве следеће радње:
1. Обаве интервју са жртвом насиља у циљу утврћивања околности   под којим се насиље десило, елементарних  садржаје партнерских односа жртве насиља и њеног супруга, односа према деци и плановима за будућност. Такође, стручњаци треба да неспорно утврде аутентичност става жртве о виђењу са својим брачним партнером, њене ставове о ризицима уколико се виђење организује, као и ставове и мишљење мал. деце уколико су у стању да га искажу. Даље стручњаци треба да сазнају боравиште супруга жртве насиља и са њим обаве интервју.
Након тога потребно је да стручњаци  организују контакт под надзором, у службеним просторијама  ЦСР , одреде његову структуру, утврде када ће се контакт одржати, ко ће бити присутан контакту, дужину трајања контакта, појединачна задужења стручњака који ће надзирати виђење, како жртву и децу подржавати  током контакта и како реализовати безбедан повратак жртве и деце у склониште у којем бораве.
Такође, у процену услова за одржавање контакта укључити и садржај који се односи на безбедност жртве за време трајања контакта, односно да ли је потребно да се укључи и служба унутрашњих послова, која може  у случају потребе реаговати у најкраћем могућем року.
Током реализације напред наведених радњи потребно је да исте координирате са НВО која актуелно пружа помоћ и подршку жртви насиља у породици и њеној деци.

 

 

2. На који начин са формалноправног аспекта организовати УРГЕНТНО поступање центара за социјални рад у заштити мал.миграната без пратње, у циљу обезбеђивања егзистенцијалних услова, бриге о здрављу, безбедности и заступања мал. детета (старатељство,смештај)

 

ОДГОВОР ЕКСПЕРТСКОГ ТИМА:

 

У потпуности разумемо објективне околности у којима центар за социјални рад реализује своја јавна овлашћења у организовању заштите мал. миграната без пратње, а које не трпе одлагање и спровођење редовног скраћеног или потпуног испитног управног поступка, и формалноправно их верификује, а које карактерише, хитност реаговања, потреба да се у моменту реаговања, одлуке материјализују у форми правних аката (решење о смештају, решење о постављању привременог старатеља или закључака о обезбеђењу смештаја итд).

 

У таквим ситуацијама  могућа је примена одредбе члана  204. Закона о општем управном поступку којом је прописано:
«Кад се ради о предузимању изузетно хитних мера ради обезбеђења јавног мира и безбедности или ради отклањања непосредне опасности за живот и здравље људи или имовину, орган може донети решење и усмено.
Орган који је донео УСМЕНО РЕШЕЊЕ по ставу 1. овог члана може наредити његово извршење без одлагања.
По захтеву странке, орган који је донео усмено решење дужан је да га изда странци у писменом облику најдоцније у року од осам дана од дана подношења захтева. Тај захтев се може поднети у року од два месеца од дана доношења усменог решења.»

 

Ситуација која «еx lege» оправдава доношење решења, формалноправне одлуке у усменој форми односи се искључиво на предузимање изузетно хитних мера ради обезбеђења јавног реда и мира, безбедности, или отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи или имовине, као и у случајевима елементарних непогода ширих размера. Процену потребе за доношењем усменог решења врши орган у сваком конкретном случају. Ово подразумева да доношење усменог решења не сме бити правило него изузетак у оним случајевим, када свако одлагање предузимања хитних мера, због потреба спровођења законом прописане управне процедуре може нанети ненадокнадиву штету због опасности по живот и здравље, у конкретној ситуацији, мал. мигранту без пратње. Оваква хитност реаговања, доношењем усменог решења има правно дејство и на његову извршност. Ово подразумева да је усмено решење извршно моментом доношења, односно усменог саопштавања.

 

Доношењем усменог решења орган који га је донео није ослобођен обавезе да изда писани отправак тог решења. Писани отправак усменог решења издаје се по захтеву странке према којој је поступак усмерен и поводом чије заштите права и интереса је поступак вођен а рок за издавање је 8 дана од дана подношења захтева за издавање писаног отправка решења, а захтев за издавање странка може поднети у  року од 2 месеца од дана доношења. Иако је ова одредба Закона о општем управном поступку о издавању писаног отправка усменог решења, јасна, односно прописано је да се писани отправак усменог решења издаје само на захтев странке, исту не треба тумачити да писани отправак усменог решења не треба сачињавати чим то околности дозвољавају.   

 

Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад («Службени гласник Републике Србије» број 59/2008, 37/2010, 39/2011-др правилник, 1/2012-др правилник) одредбом члана 40. прописана је обавеза центра за социјални рад да обезбеди доступност услугама

 

«Организацијом рада центра и распоредом радног времена мора се обезбедити да грађани имају 24 часа несметан приступ услугама неодложних интервенција из члана 51. овог правилника, као и у другим случајевима када је неопходно предузимање хитних мера у јавном интересу.
Несметан приступ услугама 24 часа обезбеђује се организовањем дежурства појединих служби или појединих запослених, ван редовног радног времена, у просторијама центра или у просторијама друге јавне службе, органа државне управе или органа јединице локалне самоуправе или увођењем приправности (дежурство запосленог у свом стану, доступност путем телефона и сл.), који, сагласно свом делокругу, имају обавезу поступања у случају из става 1. овог члана  
Одлуку о увођењу и распореду дежурства, односно облику приправности, доноси директор центра» .

 

Одредбом члана 51. истог Правилника прописан је садржај неодложне интервенције:

 

«Центар под условима из члана 49. овог правилника пружа непосредно и у сарадњи са другим службама и органима у локалној заједници услуге неодложне интервенције, када је потребно заштити дете, одраслу или стару особу и предузети мере за осигурање безбедности, односно када постоје оправдани разлози да би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности центра дошло до угрожавања живота, здравља и развоја особе којој је потребна заштита.»

 

Обезбеђивање сваке врсте помоћи и подршке малолетним мигрантима без пратње одговорне одрасле особе, с обзиром да се реализује у специфичним условима, ван радног времена, недељом, празником, ноћу итд, (реаговање се може дефинисати као неодложна интервенција у смислу члана 51. Правилника организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад), а реализују је у складу са чланом 40. истог правилника дежурни стручни радници, може се сматрати да су на тај начин испуњени услови да се одлуке о заштити мал. миграната могу доносити у форми усменог решења (о постављању привременог старатеља) .

 

Поред свих напред наведених услова за доношење усменог решења, дежурни стручни радник, мора имати овлашћење за спровођење поступка и доношење решења, у складу са чланом 285. Закона о општем управном поступку, издато од стране директора центра за социјални рад.

 

 

 

Издвајамо

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner