gototopgototop
Почетна страна Пројекти

 

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 

 

 

1. „Ка систему квалитета у социјалној заштити“

 

Овај пројекат је подржан од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, траје 9 месеци и основни циљ је садржан у намери успоставлања стручног часописа који ће бити категорисан у часописе од научног значаја.

 

Успоставиће се релевантна Редакција, Савет часописа и именовати Главни и одговорни уредник. Основна идеја је покушај "прерастања" "Актуелности" или реактивирање неког часописа са традицијом у часопис од научног значаја. Једна од могућности је суиздаваштво са Институтом за политичке студије и обнављање часописа "Социјална политика". На путу успостављања система квалитета овакав часопис ће бити изазов за бројне стручњаке у области социјалне заштите у процесу релиценцирања, односно стицања бодова објављивањем ауторских радова.

 

Пројекат предвиђа припрему и издавање три примерка/броја часописа са таквим квалитетом објављених радова и испоштованим стандардима објављивања који утиру пут обезбеђивања статуса часописа од научног значаја.

 

 

Пројектни резултати

 

Реализација овог пројекта је трајала у времену од априла до краја децембра 2013.године.Успостављена је пословна сарадња и потписан Уговор између Института за политичке студије и Удружења стручних радника социјалне заштите Србије о реафирмацији стручног часописа "Социјална политика" и о принципима суиздаваштва током пројекта.

 

Процењено је да ће се до остварења циља-покретање часописа научног статуса, најпре стићи на овај начин, обнављањем часописа "Социјална политика" (фактички покренут далеке 1946 под називом Весник рада, а од 1951. под садашњим називом..) а не подизањем квалитета часописа "Актуелности" што је представљало алтернативу.

 

Одређен је састав Редакције, Савета часописа и изабран Главни и одговорни уредник, као и Земеник главног и одговорног уредника.

 

Током трајања пројекта припремљена су и објављена три броја часописа "Социјална политика", баш онако како је и планирано. Већ након првог броја који је имао промоцију на једном изузетно посећеном стручном скупу у Врњачкој Бањи (почетак јуна 2013.) у организацији Удружења, часопис од релевантне комисије за категоризацију часописа ресорног министарства науке добија статус -научни, ознака М 53!

 

Часопис је промовисан и у Деспотовцу на оснивачком састанку Актива супервизора  у социјалној заштити, а до сада је у њему објављено више од двадесетину научних и стручних ауторских текстова о различитим темама у области социјалне заштите. Међу ауторима има и оних из иностранства, из околних земаља али и из европског окружења што часопису даје посебан значај, јер је очито да се на овај начин доприноси размени добрих искустава и знања у области.

 

Интересовање стручне јавности је приметно, што се види по текстовима који пристижу у Редакцију али и по читалачкој публици која се интересује за обезбеђивање примерка часописа.

 

Имајући у виду пројектну, односно финансијску подршку од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике часопис је бесплатно дистрибуиран стручној јавности (центрима за социјални рад, установама за смештај...) тако да су сва три броја упућена на адресе установа социјалне заштите Србије и другим заинтересованим актерима.

 

 

2. „Развој социјалних услуга –пут ка побољшању положаја друштвено осетљивих група“

Удружење планира да организује неколико  округлих столова  у оним општинама које до сада нису успоставиле ниједну локалну социјалну услугу или не издвајају средства из локалних буџета. На тим структуираним стручним сесијама окупићемо представнике центара за социјални рад и система социјалне заштите, носиоце власти у тим локалним самоуправама и представнике цивилног друштва са циљем подизања знања и информација о значају развоја локалних социјалних услуга на положај посебно осетљивих друштвених група. На овим скуповима биће говора о могућим изворима финансирања, о потребама и методологији утврђивања потреба локалног становништва и о искуствима других заједница које имају развијен систем локалних услуга.

 

Организоваће се и једнодневно саветовање за представнике ових општина(око 40 локалних заједница), а све у циљу размене искустава о значају развоја локалних социјалних услуга,модалитетима одрживости и сл. Крајњи домет овог пројекта је отпочињање институционалног развоја и успостављања одрживих локалних социјалних услуга у срединама у којима их до сада није било или у срединама које до сада нису издвајале средства за ту намену из локалних буџета.

 

И један број часописа "Актуелности" биће претежно уређен да буде у функцији подршке локалним самоуправама у правцу почетка успостављања конкретних социјалних услуга.

 

 

Пројектни резултати

 

Овај пројекат је трајао укупно 6 месеци,али је продужен за један месец без додатног финансирања уз сагласност ресорног министарства које је и подржало реализациоју овог пројекта.Разлози за продужење реализације су катастрофалне поплаве које су захватиле Србију.

 

Реализација овог пројекта се подударила и са обележавањем 20 година од настанка рада Удружења ,тако да су све активности биле и у тој функцији-обележавања јубилеја!

 

Организована су три округла стола у општинама у којима није никада успостављена било каква локална социјална услуга.Ти стручни скупови на локалном нивоу показали су се као веома прикладним за успостављање ефикасних сарадничких релација и „видљивости“деловања организације.Округли столови су били веома посећени,учесницима су доносили и бодове у процесу релиценцирања,а одржани су у Богатићу,Љигу(уз учешће представника Лајковца и Мионице) и Бачу.На тим сесијама учествовали су фактички сви релевантни актери из локалних заједница,представници општинских власти,система здравља,социјалне заштите,образовања.. Циљ пројекта је био стимулисање  процеса анализе потреба за социјалним услугама и покретање механизма у општинама на евентуалном успостављању социјалних услуга.У времену након реализације пројекта општина Љиг је покренула пројекат(подржан од стране Министарства рада,запошљавања и социјалне политике)успостављања сервиса помоћ у кући за старије.

 

На тему одрживости и успостављања локалних социјалних услуга одржано је веома посећено саветовање у Врњачкој Бањи  ,а скуп је реализован у партнерству са Асоцијацијом центара за социјални рад и ресорним министарством.

 

 

3. „Квалитетом стручног часописа до повећања компетенција у социјалној заштити“

 

Удружење планира да у сарадњи са Институтом за политичке студије из Београда, у склопу пројекта подржаног од стране Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања припреми три нова броја часописа "Социјална политика". Сва три броја ће бити тематска а одлуку о областима социјалне политике које ће бити у фокусу ће донети Савет и Редакција овог научног часописа.
 
Пројекат предвиђа и организовање три округла стола у организацији Удружења као својеврсну маркетиншку подршку и популаризацији  часописа "Социјална политика".

 

 

Пројектни резултати

 

Током реализације овог пројекта остварени су сви планирани циљеви и резултати .Након утврђивања издавачке политике за 2014.годину часописа"Социјална политика"и одређивања три тематске целине,током године објављена су три предвиђена броја овог стручног часописа који задовољава прописане критеријуме  научног. Сајт часописа се налази и на сајту Удружења и доступан је најширој стручној јавности.Први број је у тематском смислу био посвећен родној равноправности,други је анализирао пут од институционалне до заштите у заједници,а трећи број је био намењен осветљавању положаја старијих у савременим друштвима.

 

Одржана су и три тематска округла стола(теме усклађене са темом броја часописа који је промовисан)у Сремској Митровици,Београду и Врању.

 

Одржан је састанак дела чланства Редакције и Савета часописа крајем 2014.године у Београду и анализирана досадашња искуства у концептуализацији часописа"Социјална политика",а пројектовани су циљеви за наредну годину и исказана амбиција даљег напредовања на листи министарства науке.

 

 

4. "Постинституционална заштита-реинтеграција малолетника у социјалну средину"

 

Овај пројекат је Удружење реализовало захваљујући подршци IMG, као активност која је део ширег пројекта који је усмерен на реформу малолетничког правосуђа.

Током трајања наведеног пројекта одржане су четири једнодневне радионице у Нишу, Књажевцу, Београду и Крушевцу. Оне су окупиле око 100 учесника и то из центара за социјални рад, из Завода за васпитање и из ВПД , а фокус обуке је био на организовању и планирању активности од значаја за реинтеграцију младих у социјалну средину порекла.
 

Истакнути су ризици (оптерећеност центара за социјални рад,недостатак броја запослених стручњака..), али и висока свест о значају покренутог питања и о неопходности организовања прихвата младих и подршке ефикасном укључивању у живот заједнице.    

 

 

5.   „Јачањем система социјалне заштите до ефикасније подршке породици-инклузија деце са сметњама у развоју“

 

Овај петомесечни пројекат представљао је  фактичку припрему за реализацију ИПА 2013 коју реализују УНИЦЕФ и наше ресорно министарство. Удружење је препознато као организација која је кроз овај пројекат истражило домете Програма мера за отклањање неправилности у вршењу послова  смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите са циљем редефинисања поменуте мере или израде предлога потпуно новог механизма спречавања институционализације, пре свих деце са сметњама у развоју. Суштински циљ је био  израда смерница за подршку водитељима случаја да препознају породице са ризиком од институционализације и да се развију додатне вештине које воде ефикаснијој подршци породицама деце са инвалидитетом.

 

У склопу ове компоненте  одржано је 6 фокус група са представницима центара за социјални рад, родитељима деце са сметњама у развоју и представницима установа за смештај ове групације корисника.
Друга компонента овог пројекта односила се на процес дефинисања  предлога измена и допуна Закона о социјалној заштити.

 

Пројекат се завршио крајем маја 2015. године, а као значајне продукте, поред предлога измена и допуна Закона о социјалној заштити, издвајамо:

 

 

pdf-321 Извештај о реализацији Пројекта

 

pdf-321 Упутство

 

 

 

6. "Подршка процесу стратешког планирања"

 

 

 

Удружење је подржано од организације TACSO аплицирајући пројектом који се односи на реализацију стратешког планирања развоја за период 2015-2019. У наредних 6 месеци организација за техничку помоћ удружењима и НВО (TACSO)  обезбедити стручног консултанта и услове за одржавање две дводневне  радионице за групе од по 15 учесника.

 

Биће то прилика да о будућим стратешким правцима, циљевима и задацима која се очекују од Удружења свој став заузме и један број сарадника из система социјалне заштите. У овај процес ће бити укључени и представници приватних пружалаца услуга и представници других организација цивилног друштва које делују у области социјалне заштите.

 

Пројекат се завршава у фебруару 2016.

 

 

Пројектни резултат

 

Израђен нацрт Стратегије развоја Удружења за период 2016-2020.

 

 

 

7. "Подстицај даљем развоју  система квалитета  у социјалној заштити"

 

Овај пројекат је подржан од стране Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања, а његова реализација је трајала од децембра 2015. до децембра 2016. године.

Основни продукти овог пројекта су наставак рада на издавању научног часописа "Социјална политика", средствима овог пројекта припремљена су 4 тематска броја овог часописа који издајемо у партнерству са Институтом за политичке студије. И часопис "Актуелности" је средствима овог пројекта изашао као двоброј. Одржане су и четири веома запажена округла стола који су пратили ТЕМУ појединачних бројева часописа "Социјална политика" и били својеврсна промоција овог часописа у градовима Књажевац, Пријепоље, Неготин и Рековац на којима су локални актери из области социјалне заштите били окупљени у дискусији о жртвама насиља у породици, положају ОСИ и других осетљивих друштвених група. Ови округли столови представљали су и додатну афирмацију деловања Удружења стручних радника социјалне заштите.

Одржана су и два саветовања и то на Дивчибарама и Врњачкој бањи у партнерству са Асоцијацијом центара за социјални рад и то су били веома актуелни скупови и веома посећени.Ресорно министарство је у пуној мери учествовало и у припреми и у реализацији ова два стручна скупа.

 

 

8. "Јачање система социјалне заштите у Србији-обезбеђење подршке деце миграната/избеглица у екстремном ризику"

 

 Удружење је уз подршку УНИЦЕФ-а реализовало пројекат чији је циљ јачање капацитета система социјалне заштите да одговори на потребе деце миграната/избеглица у високом егзистенцијалном ризику, деце без пратње. Током деветомесечног трајања пројекта систематизовала су  се претходна искуства у раду и реаговању свих кључних актера у заштити деце и укупне мигрантске популације.Пројекат је предвидео рад на побољшању постојеће инструкције о поступању система социјалне заштите у раду са мигрантима и израду новог Упутства о обавезном поступању актера у социјалној заштити у раду са овом осетљивом популацијом.Планирана је и стручна подршка конкретним пунктовима на мигрантској траси, и то подршка центрима за социјални рад, Заводима за васпитање деце и омладине и Центрима за породични смештај и другим установама ангажованим у заштити деце без пратње.Реализовао се и одређени број обука усмерених на идентификовање деце у ризику намењених сарадницима из јавног и невладиног сектора.

 

Пројектни резултати:

1. Реализовано и објављено у Социјалној политици истраживање „ЗАШТИТА ДЕЦЕ МИГРАНАТА У СРБИЈИ-ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ“

2. Урађен предлог иновиране  ИНСТРУКЦИЈЕ О ПОСТУПАЊУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЗАШТИТЕ И СМЕШТАЈА МАЛОЛЕТНИХ МИГРАНАТА БЕЗ ПРАТЊЕ

 

 

9. "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце"


У склопу овог пројекта које je  спровeло  Удружење, а финансирао Уницеф посредством средстава које је обезбедила Европска Комисија и који је део ИПА 2013 основни циљ је био  јачање актера у систему социјалне заштите на превенцији издвајања деце са сметњама у развоју из породица.

 

Пројектни резултати:

 • Спроведено истраживање и урађена анализа о карактеристикама праксе социјалне заштите у раду са породицама које имају децу са сметњама у развоју,истраживање објављено у часопису „Актуелности „број 1/2 2015.
 • Израђен предлог “ УПУТСТВА О ПОСТУПАЊУ ЦЕНТРА ЗА  СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА  ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД  ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ“ и предат ресорном министарству.Упутство је публиковано у часопису „Актуелности“ број ½ 2015.
 • Пилотирана и израђена ЛИСТА ИНДИКАТОРА за утврђивање ризика од издвајања деце из породице .Листа индикатора је публикована и достављена свим центрима за социјални рад и другим организацијама и установама .
 • Концептуализован једнодневни програм обуке  ’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’, програм је и акредитован од стране Одбора за акредитацију. Реализовано је током пројекта  укупно 27 тренинга широм Србије  и обухваћено је 519 учесника из система социјалне заштите, махом из центара за социјални рад али и из других организација.Удружење је носилац ауторских права.
 • Израђене су и публиковане „СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТАЛНОСТИ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ и дистрибуиране у систем социјалне заштите.
 • Концептуализован је и једнодневни програм обуке,основни програм „’’ПЛАНИРАЊЕ СТАЛНОСТИ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД’’ и предат у поступак акредитације. Програм је имао 29 реализација током трајања пројекта  и обухватио је 511 учесника.

 

pdf-321 Анализа праксе

pdf-321 Листа индикатора

pdf-321 Смернице

 

 

 

10. "Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити"


Овај пројекат је подржан од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и траје укупно 12 месеци, а почео је да се реализује половином јула  2016. године.

Пројекат je предвидео  рад на издавању часописа и то  један број Социјалне политике и један двоброј Актуелности. Централна тема овог пројекта се односи на дефинисање одговора на нека отворена питања из праксе рада органа старатељства али и других установа у систему социјалне заштите, у области поступања код насиља у породици и у неким другим областима деловања. У том смислу организоваће се низ експертских састанака са представницима правосуђа, ресорног министарства, завода за социјалну заштиту ради уједначавања ставова у примени конкретних законских одредби у самој пракси.

Након одржавања експертских група и расправе о појединим питањима из праксе биће одржан национални стручни скуп на којем ће се презентовати ставови и препоруке у вези поступања центара за социјални рад али и других релевантних актера код тзв. "отворених питања" из праксе !

Пројектни резултати:

 • припремљен и штампан научни часопис „Социјална политика“ број 3/2016
 • припремљен и штампан двоброј стручног часописа“Актуелности“ 3-4/2016
 • припремљен а у току је штампа научног часописа „Социјална политика“ 1/2017
 • организовано дводневно саветовање  „Даљи правци развоја система социјалне заштите-положај ЦСР у судским поступцима“, Дивчибаре ,31.5 до 1.6.2017.
 • организована три експертска састанка са представницима правосуђа у Крагујевцу, Трстенику и Земуну (упућене иницијативе у вези пресуда о накнади штета коју чине „штићеници“ цср и у вези позиције стручмних радника као  сведока у поступцима пред судовима...)

 

 

11. Програм Темпус „Оснаживање високог образовања -допринос социјалној политици и развоју социјалних услуга“

 

Као део међународног Конзорцијума Универзитета и Факултета из Данске,Италије и Велике Британије и разуме се Србије, Удружење стручних радника учествoвало је у реализацији наведеног пројекта и то ,најпре у делу утврђивања актуелних потреба и осавремењивања постојећих високошколских програма образовања за социјални рад и социјалну политику (ФПН, катедра за социјални рад и социјалну политику). Истовремено Удружење је учествовало и у процесу установљавања потреба за оснивањем и покретањем нових образовних програма у неким градовима и при неким Универзитетима (Ниш, Нови Сад, Крагујевац..) и за евентуално неке нове стручне профиле-социјални педагог, социјални аналитичар и сл.Удружење је представљало спону праксе социјалног рада и социјалне заштите са савременим теоријама социјалне политике .

 

Пројекат трајао више од  две године, 2014-2017, а носилац је био Филозофски факултет, Универзитет  Ниш.

 

 

 

12. "ЉУДИ КОЈИ ЧЕКАЈУ"

 

Министарство правде, односно Влада Србије подржало је пројекат Удружења на јавном конкурсу, тзв."опортунитет" који је трајао  8 месеци. Реч је о истраживању положаја угрожених група које живе изван урбаних центара, у сеоским, најчешће недовољно развијеним и девастираним подручјима. У фокусу су потребе за социјалном заштитом, пре свих радно способних жена, оси и старих.

Организовано је 10 фокус група (Мали Зворник, Блаце, Брус, Кучево, Бела Паланка, Нови Пазар, Сурдулица, Пријепоље, Дољевац и Власотинце)  у неразвијеним општинама (показатељи Министарства финансија РС) са представницима релевантних организација  и припадника осетљивих група, а поред публиковања резултата истраживања (израђен билтен)  одржана је  посебна  национална  конференције о положају наведених осетљивих друштвених група, 24. јануара 2018. у Нишу у хотелу Тами.

Публикација која је штампана садржи све релевантне резултате истраживачког процеса, упућена је свим представницима из 44 локалне самоуправе и биће доступна и на сајту Удружења у електронској форми.

 

pdf-321 Публикација

  

 

 

13. "СоК - Синергија знања и ново запошљавање у конкурентним МСП"

 

Пројекат подржан у склопу програма "Норвешка за вас",усмерен на побољшање   пословних  перформанси (тржишни потенцијал, одрживост и конкурентност) и побољшање  могућности новог  запошљавања у  МСП-малим и средњим предузећима  металског/машинског  сектора у циљаним општинама / градовима  3. и 4. групе развијености у Србији. Специфична улога Удружења као партнера на овом пројекту чији су носиоци Војводина метал кластер и Енека је развијање програма обуке који развија вештине и компетенције стручњака у области социјалне заштите на пољу активације и побољшања социјале укључености осетљивих друштвених група.

 

Као најважнији продукт активности Удружења у овом партнерском пројекту је концептуализација програма обуке ''Унапређење друштвене одговорности у процесу активације осетљивих друштвених  група'' који је у процесу акредитације. Пилотирање наведеног програма обуке је реализовано у Нишу, уз присуство представника малих и средњих предузећа, организационих јединица НСЗ и стручњака из система социјалне заштите.

 

Пројекат је реализован у периоду октобар 2020. до августа 2021. године.