gototopgototop
22. фебруар 2011. Štampa

ПРИПРЕМА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

 

 

У Аранђелевцу је 18.02.2011. године, у хотелу „Извор“ одржан састанак Радне групе за израду подзаконских аката (Закон о социјалној заштити) са представницима из  стручних удружења (Удружење стручних радника социјалне заштите, Асоцијација центара, Унија послодаваца и др.), представницима Синдиката и Завода (Републичког и Покрајинског).


Представници радне групе презентовали су досадашњи рад и сви подзаконски акти могу се груписати у четири основне групе и то: финансирање, стандарди, регулаторни механизми и радно правна одговорност.


Група за финансирање је готово урадила све правилнике и уредбе и постоји могућност брзе примене по усвајању Закона о социјалној заштити. Битни сегменти рада ове групе јесу: наменски трансвери, формирање цене услуга у установама социјалне заштите, начин намирења потраживања, инвестициона улагања, потребна документација и обрасци за НСП (новчана социјална помоћ).


Група за стандарде је дефинисала заједничке стандарде за све услуге социјалне заштите, са идејом да се једним правилником регулишу минимални национални стандарди (било је говора и о оптималним, стандардима вишег квалитета код смештаја старих). За сада је урађен план за израду стандарда за саветодавно терапијске и социо-eдукативне услуге. Радиће се на дефинисању социо-здравствених услуга, структури запослених и анализи финансија дуготрајне неге.


Група за регулаторне механизме је радила на евиденцији и документацији у центрима за социјални рад и установама у социјалној заштити, руководећи се принципима поверљивости и новим захтевима и законским нормама, не ослањајући се само на Закон о канцеларијском пословању. Израђен је и нови документ, образац Упута, који ће се примењивати у центрима за социјали рад. Битан сегмент рада ове групе је и лиценцирање и методологија рад инспекције и надзора над стручним радом.

 

Група за радно правну одговорност је израдила Правилник о забрањеним, недозвољеним облицима поступања у центрима и установама социјалне заштите и израдила модел акта о радној дисциплини и правилима понашања која ће бити садржана у Колективном Уговору. Очекује се активно учешће репрезентативног синдиката и поступак преговарања.

 

Сви материjали који су израђени у досадашњем раду Радне групе биће прослеђени представницима удружења, синдиката и Завода са циљем побољшања предложених решења достављањем сугестија и предлога .

 

Састанак је организован у сарадњи УНИЦЕФ-а и Министарства рада и социјалне политике.

 

.